Pokemon : Poison

<b>Smogogo</b> (No.110) : Pokémon de génération I

Smogogo (No.110)

<b>Smogo</b> (No.109) : Pokémon de génération I

Smogo (No.109)

<b>Ectoplasma</b> (No.94) : Pokémon de génération I

Ectoplasma (No.94)

<b>Spectrum</b> (No.93) : Pokémon de génération I

Spectrum (No.93)

<b>Fantominus</b> (No.92) : Pokémon de génération I

Fantominus (No.92)

<b>Grotadmorv</b> (No.89) : Pokémon de génération I

Grotadmorv (No.89)

<b>Tadmorv</b> (No.88) : Pokémon de génération I

Tadmorv (No.88)

<b>Tentacruel</b> (No.73) : Pokémon de génération I

Tentacruel (No.73)

<b>Tentacool</b> (No.72) : Pokémon de génération I

Tentacool (No.72)

<b>Empiflor</b> (No.71) : Pokémon de génération I

Empiflor (No.71)

<b>Boustiflor</b> (No.70) : Pokémon de génération I

Boustiflor (No.70)

<b>Chétiflor</b> (No.69) : Pokémon de génération I

Chétiflor (No.69)

<b>Aéromite</b> (No.49) : Pokémon de génération I

Aéromite (No.49)

<b>Mimitoss</b> (No.48) : Pokémon de génération I

Mimitoss (No.48)

<b>Rafflesia</b> (No.45) : Pokémon de génération I

Rafflesia (No.45)

<b>Ortide</b> (No.44) : Pokémon de génération I

Ortide (No.44)

<b>Mystherbe</b> (No.43) : Pokémon de génération I

Mystherbe (No.43)

<b>Nosferalto</b> (No.42) : Pokémon de génération I

Nosferalto (No.42)

<b>Nosferapti</b> (No.41) : Pokémon de génération I

Nosferapti (No.41)

<b>Nidoking</b> (No.34) : Pokémon de génération I

Nidoking (No.34)